EMPATIA. PROFESJONALIZM.

Priorytetem Kancelarii jest świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb Klientów.

Bogata wiedza i doświadczenie, dynamika i elastyczne metody pracy gwarantują profesjonalną pomoc prawną.

Zakres usług

Kancelaria reprezentuje interesy osób indywidualnych i przedsiębiorców.

Klient indywidualny

Istnieje niezliczona ilość powodów dla których możesz potrzebować wsparcia prawnego.
Skontaktuj się jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, a udzielimy Ci rzetelnej informacji i  zapewnimy skuteczne działanie.

Prawo cywilnePrawo administracyjnePrawo karne

Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. 

Do zakresu oferowanych usług należy w szczególności: 
√ przygotowanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów występujących w obrocie gospodarczym,
√ sporządzanie apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych oraz innych pism procesowych w sprawach cywilnych,
√ aktywne wsparcie Klientów w trakcie negocjacji biznesowych, 
√ prowadzenie mediacji cywilnych,

√ obsługa prawna nieruchomości: audyt stanu prawnego nieruchomości, stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, rozwiązywanie sporów między współwłaścicielami, ustanowienie służebności, prowadzenie spraw wieczystoksięgowych, ochrona własności i posiadania,
√ prowadzenie spraw odszkodowawczych,
√ zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi.

Kancelaria zapewnia profesjonalne wsparcie prawne w zakresie wszelkich spraw administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych. Zespół Kancelarii przygotowuje pisma niezbędne w toku postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego.

Do zakresu oferowanych usług prawnych należy w szczególności:
√ sporządzanie analiz i opinii prawnych,
√ sporządzanie odwołań, skarg do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz innych pism w sprawach administracyjnych,
√ pomoc w uzyskiwaniu warunków zabudowy i pozwoleń na budowę,
√ pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń, zezwoleń i koncesji,
√ prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska,
√ reprezentacja w sprawach administracyjnych oraz zastępstwo procesowe w sprawach sądowo-administracyjnych przed sądami administracyjnymi.

Kancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce prawa karnego. Kancelaria zapewnia pomoc prawną w postępowaniu przed sądami, organami policji, prokuratury, urzędów skarbowych oraz izb celnych.

W ramach świadczonych w zakresie prawa karnego usług zajmujemy się przede wszystkim reprezentacją Klientów w procesach karnych, występując w charakterze obrońcy oraz w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego.

Przedsiębiorca

Skorzystanie ze wsparcia adwokata na etapie tworzenia i dalszego funkcjonowania  przedsiębiorstwa pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
Kancelaria wspiera przedsiębiorców na każdym etapie prowadzenia działalności  gospodarczej.
Kancelaria działa w celu zabezpieczenia interesów swoich klientów na etapie  zawierania umów, ich realizacji, w tym rozwiązywania bieżących problemów i  ewentualnej konieczności egzekwowania należności wynikających z umów.

KorporacyjneWindykacjaPrawo pracyAudyt prawny

Do zakresu usług oferowanych przez Kancelarię należy kompleksowa obsługa prawna spółek prawa handlowego (tj. spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialności oraz spółek akcyjnych). 

W zakresie prawa korporacyjnego zespół Kancelarii posiada kompetencje do świadczenia następujących usług: 
√ doradztwo prawne na etapie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej,
√ zakładanie i rejestrowanie spółek, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

√ tworzenie lub opiniowanie umów oraz statutów spółek oraz podejmowanych uchwał,
√ łączenie, dzielenie i przekształcanie spółek,
√ doradztwo prawne w przypadku likwidacji spółek,
√ organizowanie prac i nadzór prawny nad działalnością organów spółek,
√ zaskarżanie uchwał organów spółek,
√ zastępstwo procesowe podmiotów korporacyjnych przed sądami powszechnymi,
√ prowadzenie negocjacji biznesowych oraz mediacji gospodarczych.

Specjalizujemy się w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie dochodzenia wierzytelności na wszystkich etapach postępowania, począwszy od negocjacji z dłużnikiem, a skończywszy na uzyskaniu zaspokojenia roszczeń.

Oferujemy obsługę prawną na wszystkich etapach postępowania:
√ postępowanie przedsądowe – monitoring i negocjacje,
√ postępowanie sądowe,
√ postępowanie przedegzekucyjne,
√ egzekucja komornicza.

Kancelaria oferuje przedsiębiorcom profesjonalne doradztwo prawne w bieżących sprawach związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy. 

Kancelaria w  ramach kompleksowej obsługi przedsiębiorców z zakresu prawa pracy oferuje: 
√ udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji
√ sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji
√ opracowywanie wszelkich innych dokumentów związanych za stosunkiem pracy 

√ doradztwo w zakresie form zatrudniania, sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
√ tworzenie i opiniowanie regulaminów i  innych wewnętrznych przepisów prawa pracy
√ reprezentację w sporach z zakresu prawa pracy przed sądami powszechnymi

Kancelaria oferuje swoim Klientom wykonanie jednego lub kilku audytów cząstkowych lub przeprowadzenie całościowej analizy prawnej przedsiębiorstwa polegającej w szczególności na:
- analizie ogólnej zgodności działalności badanego podmiotu gospodarczego z przepisami prawa
- analizie organizacji i funkcjonowania podmiotu gospodarczego (działalności organów zarządzających i kontroli)
- analizie stanu prawnego nieruchomości
- analizie stanu prawnego ruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym posiadania wymaganych prawem decyzji, koncesji, zezwoleń i licencji
- analizie bezpieczeństwa transakcji (analiza umów handlowych i prawnych instrumentów zabezpieczenia transakcji)
- weryfikacji procedur oraz wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w danym podmiocie gospodarczym
- analizie zatrudnienia
- analizie toczących się postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucyjnyc
- analizie innych obszarów działalności podmiotu gospodarczego w zależności od indywidualnych potrzeb danego podmiotu

Audyt prawny (due diligence, z ang. „należyta staranność”) obejmuje wszechstronne badanie przedmiotu zainteresowania klienta tak pod kątem stosunków prawnych z nim związanych (stan prawny, struktura własnościowa), jak i ekonomicznych konsekwencji potencjalnej transakcji (ciężary związane z własnością, prawa osób trzecich, zabezpieczenia wierzytelności).

Audyt prawny stanowi instrument mający na celu poprawę bezpieczeństwa firm. Umożliwia ustalenie aktualnego stanu prawnego przedsiębiorcy i wyeliminowanie ryzyk prawnych związanych z funkcjonowaniem danego podmiotu gospodarczego na rynku. Jego głównym założeniem jest ochrona interesów przedsiębiorstwa oraz uniknięcie sankcji spowodowanych niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa, wynikającym najczęściej z nieświadomości przedsiębiorcy.

Efektem przeprowadzonego przez Kancelarię audytu prawnego jest szczegółowy raport zawierający opis stanu faktycznego, jego ocenę w zakresie zgodności z prawem oraz zalecenia mające na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem lub zmierzające do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań organizacyjno-prawnych (plan naprawczy).

E-porada

Oferowana usługa e-porada umożliwia uzyskanie opinii prawnej, a także projektu umowy lub pisma procesowego bez konieczności wychodzenia z domu lub biura. 

O usłudze

Usługa E-Porada powstała z myślą o wszystkich, którzy nie dysponują czasem na wizytę w Kancelarii, a chcieliby skorzystać z profesjonalnej porady prawnej bądź potrzebują fachowej pomocy w sporządzeniu różnego rodzaju pism procesowych i urzędowych.

W celu skorzystania z pomocy prawnej online, prosimy o wypełnienie formularza:

Zapoznałem/am się oraz akceptuję >> Regulamin << świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną (on-line).

O KANCELARII

Zaangażowałam się w prawo, ponieważ wiele osób uważa tą dziedzinę za trudną ze względu na jego złożoność i rozbudowaną strukturę.

Jest jednak coś więcej - lubię pracować blisko ludzi, jako część zespołu, stawiać czoła nowym wyzwaniom i mierzyć się z problemami.

Zdając sobie sprawę, że Klienci powierzają mi sprawy dla nich bardzo ważne robię wszystko by spełnić ich oczekiwania i zaproponować najlepsze rozwiązania. Mottem mojej pracy jest empatia i profesjonalizm. Od 2012 roku prowadzę sprawy klientów indywidualnych i przedsiębiorców.

EDUKACJA:
• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa
• Podyplomowe Studium Prawa Pracy, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa
• Aplikacja Adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Kontakt

KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Marta Izydorczyk - Szpejda
65-071 Zielona Góra
ul. J. Sobieskiego 8/10 lok. 5

Tel. 68 35 29 795
Tel. kom. 733 237 722
E-mail: kancelaria@izydorczykszpejda.pl

Lokalizacja Kancelarii